Internal Audit

บริการที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายในองค์กร

ทีมงานที่ปรึกษาของ บริษัท เอส อี เอ คอนซัลติ้ง จำกัด ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านการบริหาร การตรวจสอบงบการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบระบบสารสนเทศ การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงและ การบริหารงานด้านบัญชีและการเงิน ให้กับบริษัทสากลชั้นนำมากมายหลายแห่ง  บริษัทเรามีความยินดีที่จะนำเสนอการบริการเพื่อปรับพื้นฐานการดำเนินงานขององค์กร ให้มีความเรียบง่าย โปร่งใส ลดความเสี่ยง และในขณะเดียวกัน ได้รับความไว้วางใจจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยที่กรอบการบริการของเราประกอบด้วย

  • งานที่ปรึกษาเพื่อการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กร
  • งานจัดทำนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน
  • งานออกแบบและสอบทานการควบคุมภายใน 
  • งานสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและข้อบังคับ
  • งานตรวจสอบภายใน
  • งานอบรมด้านการตรวจสอบภายใน

จากประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในที่ผ่านงานมาหลากหลายสายงาน ของผู้เชี่ยวชาญในทีม ประกอบกับการเป็นสมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) ดังนั้น เอส อี เอ คอนซัลติ้ง จึงมีความพร้อมและยินดีที่จะเป็นทางเลือกให้แก่ท่านในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรของท่านต่อไป

รายละเอียดการบริการ

งานที่ปรึกษาเพื่อการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กร และ งานจัดทำนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน

สำหรับองค์กรที่ดำเนินกิจการอยู่แล้ว และมีความประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งที่ต้องทำเพื่อการเตรียมตัวเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการเข้าซื้อขายกิจการ หรือเหตุผลเพื่อการยกระดับธรรมาภิบาลในองค์กรของท่าน เรายินดีให้บริการปรึกษาในการร่วมออกแบบและปรับปรุงกระบวนงานให้มีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนกระบวนการควบคุมภายในที่ดีกว่า ซึ่งเป็นพื้นฐานตั้งต้นก่อนการตรวจสอบภายใน ซึ่งในขั้นตอนต่อไปทางเราจะจัดหาเจ้าหน้าที่ประจำที่มีประสบการณ์เข้าประจำเป็นพนักงานภายในองค์กรของท่าน ทั้งระดับผู้ตรวจสอบ หัวหน้าผู้ตรวจสอบ จนถึงระดับ คณะกรรมการตรวจสอบ ที่เป็นสมาชิกอิสระ ก่อนการทำแผนการตรวจสอบภายในให้กับองค์กรท่านต่อไป

งานออกแบบและสอบทานการควบคุมภายใน และ งานสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและข้อบังคับ

ในทุกองค์กรจะประกอบไปด้วยกระบวนการปฏิบัติต่างๆ ที่องค์กรต้องการแน่ใจว่าในองค์กรมีการควบคุมให้ปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวนโยบายและข้อกำหนดต่างๆเป็นแนวทาง ซึ่งงานบริการของเราจะมีการสอบทานเพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมกระบวนการให้เป็นไปนโยบายและข้อบังคับต่างๆตามที่กำหนด และในขณะเดียวกันทีมงานจะให้การปรึกษาในการปรับปรุงหรือออกแบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการประเมินความเสี่ยงที่ดีขึ้น และระบบการควบคุมภายในที่สามารถนำมายึดถือปฏิบัติในงานได้จริง

งานตรวจสอบภายใน

สำหรับองค์กรที่ต้องการทีมตรวจสอบภายในอิสระ ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะบริการให้แก่ท่านโดยจะจัดสรรเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์ตรงหรือใกล้เคียงกับธุรกิจท่าน เข้าให้บริการ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด

บริการอบรมด้านการตรวจสอบภายใน

หลักสูตรด้านการตรวจสอบภายในถูกออกแบบขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับระดับความเข้าใจของพนักงานในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยบริการของเราสามารถครอบคลุมได้จากระดับปฏิบัติการ ถึงผู้บริหารระดับสูง