SEA Quality Advisor

การบริการให้คำปรึกษาด้านคุณภาพ Quality Advisory Services

ด้วยการรวมตัวกันของทีมงานที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ตรงในงาน บัดนี้ เอสอีเอ คอนซัลติ้ง พร้อมแล้วที่จะให้บริการลูกค้าในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมถึงงาน ภาคโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการรับรองและควบคุมมาตรฐานโรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานสาขาวิชาชีพ รวมทั้งการจัดตั้งระบบการพัฒนาคุณภาพบุคลากร โดยกรอบของบริการได้ครอบคลุมถึง:

1. งานที่ปรึกษาระบบคุณภาพมาตรฐานสากลในโรงพยาบาล JCI, HA

2. งานที่ปรึกษาระบบมาตรฐานโรงงานอุสาหรกรรม ISO9001:2008 , ISO14001 ,ISO50000

3. การวางแผนกลยุทธ์และให้การปรึกษาและออกแบบเอกสารระบบคุณภาพต่างๆ

4. การบริการ ตรวจสอบภายใน (internal audit) ระบบมาตรฐานการทำงาน

5. การบริการจัดทำ หรือตรวจสอบระบบการบริหารความปลอดภัย (safety management)

6. การบริหารจัดการด้านพลังงาน (Energy Management)

7. การให้การสนับสนุนในการจัดทำแผนงานอบรมประจำปีให้กับองค์กร

8. การบริหารจัดการและการติดตามหนี้