Quality Advisor

The Joint Commission International (JCI)

By  | 

JOINT COMMISSION INTERNATIONAL

The Joint Commission International (JCI)

เป็นองค์กรอิสระ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพ และความปลอดภัยในการดูแลรักษา พยาบาลผู้ป่วยให้กับสถานพยาบาลต่างๆ ทั่ว โลก ด้วยการตรวจประเมินอย่างละเอียดถี่ถ้วน ตลอดจนให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพแก่ สถานพยาบาลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ กำหนด

ในปัจจุบัน JCI คือการรับรองคุณภาพในส่วน งานของโรงพยาบาล ที่ท้าทายต่อการทำงาน ของผู้บริหารงานโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรง พยาบาลที่เป็นผู้นำในสายการแพทย์

แต่ความท้ายทายสูงสุดก็คือ การที่จะรักษา มาตรฐาน JCI ให้อยู่กับโรงพยาบาลของเรา อย่างยั่งยืนได้อย่างไร

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา โรงพยาบาลหลายๆ แห่ง ได้ประสบความสำเร็จในการเข้ารับการรับรองระบบดังกล่าวเพื่อยก ระดับองค์กร ซึ่งนั้นหมายถึงค่ารักษาพยาบาลที่ มีอัตราปรับสูงขึ้นตามไปด้วย และใช้ระบบเป็น เครื่องมือทางการตลาดอีกทางหนึ่ง สำหรับ ปัญหาที่พบบ่อยในองค์กรลักษณะนี้คือบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานที่ได้ผ่านกระบวนการนี้ กลับออกไป อยู่ในองค์กรอื่น เพราะบุคลากรดังกล่าวจะมี ความรู้ความเข้าใจในระบบ และเป็นที่ต้องการ สำหรับองค์ที่กำลังจะพัฒนาระบบ ซึ่งถือเป็นจุด อ่อนอย่างมาก

กรุณากรอกฟอร์มด้านล่างเพื่ออ่านบทความทั้งหมด ในรูปแบบ PDF


The Joint Commission International (JCI) 

We respect your email privacy

Call Now Buttonโทรหาเรา
TH » EN