Services in Thailand

นอกเหนือจากบริการที่ครอบคลุมในหลายประเทศซึ่งรวมถึง บริการที่ปรึกษาธุรกิจ บริการนายหน้าซื้อขายกิจการ และบริการซื้อขายระหว่างประเทศ แล้วนั้น ในประเทศไทย เอสอีเอ คอนซัลติ้ง ยังมีบริการเสริมขึ้นมาอีกบางส่วนเพิ่มตอบรับกับความต้องการของลูกค้า โดยส่วนเสริมดังกล่าว ประกอบด้วย

บริการทางด้านคุณภาพ  และ บริการทางด้านการฝึกอบรม  ซึ่งในขณะนี้เรากำลังเน้นการสนับสนุนกลุ่มลูกค้าทางด้านโรงพยาบาล