SEA Recruitment Services

บริการสรรหาบุคลากร

จากเครือข่ายทางด้านการบริหารงานบุคคล เอส อี เอ คอนซัลติ้ง เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการสรรหาว่าจ้าง ตำแหน่งที่สำคัญๆ และมีผลโดยตรงต่อคุณภาพงาน โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจการบริการต่างๆเช่น งานดูแลบำรุงรักษาอาคาร งานด้านโรงแรม บริษัทรับเหมาทั่วไป
 
 
ทั้งนี้ขั้นตอนการดำเนินงานในขั้นต้นของเรามีรายละเอียดดังต่อไปนี้
   ● คัดกรองและนำส่ง ผู้สมัครที่มีความพร้อมและเหมาะสมตามข้อกำหนดของลูกค้า จากฐานข้อมูลของบริษัท
   ● จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเป็นตัวแทนรับสมัครงานให้กับลูกค้า
   ● ทำการสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
   ● จัดการคัดกรองผู้สมัครโดยการประเมินขั้นต้นจากการทดสอบตามแบบทดสอบที่ออกแบบไว้
   ● จัดสรุปรายนามผู้ที่ผ่านการประเมิน เพื่อจัดส่งให้กับลูกค้าได้ทำการคัดเลือกในลำดับต่อไป
 

สนใจในบริการของเราติดต่อได้ที่ job@seaconsulting.asia

สำหรับผู้ที่สนใจโอกาสในการทำงานในต่างประเทศ

เอส อี เอ คอนซัลติ้ง ได้ร่วมงานกับ My Australian Career ที่ปรึกษาและโค้ชด้านการจัดการอาชีพ (Career Management Consultants and Coaches) ให้บริการดูแลความก้าวหน้าในอาชีพและการหางานของคุณ โดยบริการด้านการจัดการอาชีพ รวมถึง:

- การวางแผนอาชีพ / การทำแผนที่อาชีพ (Career Planning/Mapping)
- การหางานและเตรียมการสัมภาษณ์ (Job search and Interview preparation) 
- ให้ความช่วยเหลือด้านการหางานให้กับผู้ย้ายถิ่นฐานและนักเรียนต่างชาติ (Employee sponsorship job search assistance for migrants and international students)
- จัดการวีซ่าสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐาน (VISA options for migrants)

สนใจในบริการของเราติดต่อได้ที่ job@seaconsulting.asia