Quality Advisor

ProResult ระบบยกระดับคุณภาพงานบริการแบบเรียลไทม์

By  | 

ProResult เป็นนวัตกรรมด้านการบริหาร  ในการยกระดับความเป็นมืออาชีพและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้าและงานบริการ ด้วยระบบรับฟังความคิดเห็นโดยตรงจากลูกค้า ด้วยระบบสำรวจและประมวลผลความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและงานบริการ นับเป็นการเทคโนโลยีล่าสุดมาประยุกต์ใช้ในยุค 4.0 เป็นทางเลือกใหม่ ที่ท่านจะได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลที่ตรงมาจากลูกค้า แบบเรียลไทม์หรือวินาทีต่อวินาที ในรูปแบบกราฟที่ตีความให้ท่านผู้บริหารแล้วแบบเสร็จสรรพ ไม่ต้องใช้กระดาษปากกาเก็บข้อมูลจากทุกสาขา นำข้อมูลคีย์เข้า Excel สร้างกราฟ ทำ Powerpoint พรีเซ็นต์ในที่ประชุมบริหาร

จะดีแค่ไหนถ้าเวลานี้ ท่านผู้บริหารที่ดูแลหน่วยขายหรือบริการนับร้อยนับพันสาขาที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ท่านสามารถรับรู้รับทราบข้อมูลได้ทันที หากลูกค้าไม่พึงพอใจในสินค้าและบริการของท่านจากสาขาใด .เวลานี้ด้วยประเด็นอะไร ทำให้ท่านสามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ นอกจากนี้ท่านยังสามารถเลือกที่จะติดตามผลการปฏิบัติได้ตลอดเวลาในรูปแบบการเฝ้าสังเกตุการณ์ (Service Monitoring) หรือจะใช้ข้อมูลที่สรุปในรูปแบบแผงควบคุม (Quality Dashboard) ตามช่วงเวลาที่ต้องการ ท่านสามารถคัดกรองข้อมูลและนำผลการประมวลข้อมูลมาใช้ในการวางแผนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของท่านอย่างต่อเนื่องต่อไป

องค์ประกอบของ ระบบ ProResult ประกอบไปด้วย

    • อุปกรณ์ HappyCHECK : เป็นอุปกรณ์วัดประเมินและส่งข้อมูล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความทนทานและรูปแบบสวยงาม เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของท่าน เรามีอุปกรณ์ให้เลือก หลากหลายรูปแบบทั้งที่ เป็นปุ่มกด และหน้าจอสัมผัส รูปแบบการจัดส่งข้อมูล เรามอบความสะดวกโดยมีทางเลือกในการจัดส่งข้อมูลทั้ง WIFI, LAN, Bluetooth และ 3G/GSM
    • ระบบ RFR(Realtime Form&Report) เป็นระบบการสำรวจ และเก็บข้อมูลภาคสนามหลากหลายช่องทาง เช่นผ่านอุปกรณ์เฉพาะ ผ่านแอพพลิเคชั่น ผ่านทางแบบสำรวจทาง Internet หรือแม้แต่ทาง QR Code ในส่วนของแบบฟอร์มที่ใช้งาน สามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบงาน เช่น ตรวจคุณภาพงาน เช็คลิสต์ความครบถ้วน งานด้านความปลอดภัย ระบบประกันคุณภาพ แบบเก็บข้อมูลการตลาด การตรวจรับงาน ตรวจรับสินค้า เป็นต้น ผู้นำไปใช้งานสามารถกำหนดส่วนของข้อมูลที่จะนำไปประมวลผล หรือจัดเก็บเป็นข้อมูล ถ่ายรูปภาพ เก็บลายเซ็น
    • ระบบประเมินความพึงพอใจแบบเรียลไทม์ (RSatS: Realtime Satisfaction Survey) : ระบบรับข้อมูลจากอุปกรณ์ HappyCHECK และ ระบบ RFR จากนั้นทำการประมวลและรายงานผลในทันทีแบบ Real-time ระบบ RSatS ทำงานบนทุกอุปกรณ์ ทุกแพลตฟอร์ม,จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ทำให้มีความปลอดภัยของฐานข้อมูลสูง RSatS ถูกนำมาใช้ในการจัดเก็บ คัดกรอง ประมวลงานและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการปรับปรุงแผนงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
    • ระบบสังเกตการณ์แบบเรียลไทม์ (RSM : Real-time Service Monitoring) : ระบบสังเกตการณ์แบบ เรียลไทม์  โดยผ่านจอมอนิเตอร์ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในการรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ทั้งนี้ระบบยังสามารถทำให้เป็นระบบสั่งงานโดยกำหนดให้เป็นสถานะงานค้าง และกำหนดให้ผู้ที่รับผิดชอบเข้าแก้ไขงานก่อนสั่งปิดงานในระบบได้

 

ระบบ ProResult มีทั้งหมด 3 ระดับ

ระบบประเมิน เก็บข้อมูลและประมวลผลแบบเรียลไทม์ที่ผู้บริหารสามารถดูผลงานจากทุกจุดได้ในทันที ตลอดเวลา


ระบบประเมิน เก็บข้อมูลและประมวลผลแบบเรียลไทม์ที่ผู้บริหารสามารถดูผลงานจากทุกจุดได้ในทันที ตลอดเวลา รวมถึงมีระบบเฝ้าระวังและสังเกตุการณ์ ที่ทำให้การติดตาม ปรับปรุงและแก้ไขงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างใกล้ชิด


ระบบประเมิน เก็บข้อมูลและประมวลผลแบบเรียลไทม์ที่ผู้บริหารสามารถดูผลงานจากทุกจุดได้ในทันที ตลอดเวลา รวมถึงมีระบบเฝ้าระวังและสังเกตุการณ์ ที่ทำให้การติดตาม ปรับปรุงและแก้ไขงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ระบบเรียลไทม์ฟอร์มในการประเมิน (Realtime Form & Report) ร่วมกับ ProResult 2 เพื่อให้การประเมินคุณภาพงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์ แก้ไขปัญหาทันท่วงที และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง


Call Now Buttonโทรหาเรา
TH » EN