Management

7 Skills สำหรับ Project Management

By  | 

Project Management Skills คือทักษะในการบริหารโครงการที่มีความสำคัญ และผู้บริหารระดับสูงควรต้องมีอย่างยิ่ง เป็นการผสมผสานระหว่าง Hard Skills และ Soft Skills เข้าด้วยกัน เป็นทักษะที่ต้องใช้จัดการบริหาร วางแผนดำเนินการและตรวจสอบคุณภาพ ไปจนถึงทำโปรเจกต์ที่ได้รับมอบหมายผ่านเครื่องมือและความรู้ และบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และตามที่วางแผนไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. การริเริ่มโครงการ (Projact Initiation)

การริเริ่มโครงการเป็น Skills ที่จำเป็นและสำคัญของ Project Management ที่จำเป็นต้องมี เพราะการเริ่มต้นโครงการที่ดีจะทำให้ทั้งโครงการราบรื่นและดำเนินการได้อย่างง่ายได้ในขั้นตอนต่อไปเพราะฉะนั้น จึงเป็น skills ที่จำเป็นต้องมีและสำคัญต่อโครงการมากๆ การริเริ่มแต่ละโครงการหรือแต่ละโปรเจกต์ไม่ใช่เรื่องง่าย จึงต้องอาศัยคนที่มีทักษะและ Skills

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยงเป็นอีกหนึ่ง Skills ที่สำคัญเพราะการทำงานทุกๆอย่างย่อมมีความเสี่ยงไม่มากก็น้อยอยู่แล้ว การบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นทักษะ Skills ที่สำคัญสำหรับ Project Management เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นทักษะที่จะทำให้โปรเจคมีความเสี่ยงที่ลดน้อยลง และพาให้โปรเจกต์สำเร็จได้แบบมีความเสี่ยงลดลง และดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้แบบมีความเสี่ยงที่ลดลง

3. การประเมินงบประมาณ (Budgeting)

เป็นอีกทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะการประเมิณงบประมาณจะทำให้รู้ภาพรวมของโปรเจกต์ทั้งโปรเจกต์เพราะหมายถึงการรู้ทุกรายรับรายจ่ายที่แน่นอนของทั้งโปรเจค จะทำให้เห็นภาพรวมและระยะเวลาที่โปรเจค์ควรเสร็จและควรดำเนินการ

4. การติดต่อสื่อสาร (Communication)

Skills ที่สำคัญ ที่ขาดไปไม่ได้เลยคือการติดต่อสื่อสารที่ดี ไม่ว่าจะระหว่างในทีมที่ดี หรือบุคคลภายนอกที่จำเป็นต้องติดต่อสื่อสารให้เข้าใจในโปรเจกต์งานหรือสิ่งที่กำลังทำ เพราะหากการสื่อสารไม่ดี จะทำให้ความเข้าใจในเรื่องเดียวกันอาจจะแตกต่างกันออกไปได้ ทำให้ได้งานที่อาจจะเข้าใจกันไปคนละแบบ เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีการสื่อสารที่ดีภายในทีม

5. ความเป็นผู้นำ (Leadership)

ถือว่าเป็นทักษะ Skills ที่จำเป็นต้องมีเป็นอย่างยิ่ง และเป็นทักษะที่ Project Manager ทุกคนจำเป็นต้องมี เพราะการต้องดูแลหลายสิบชีวิตภายในโปรเจต์หรือมากกว่าสิบชีวิตในโปรเจกต์ใหญ่ๆความเป็นผู้นำสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการตัดสินใจหลายๆอย่างจำเป็นต้องทำทันที เพราะงั้นความเป็นผู้นำเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง และบางครั้งอาจหมายถึงโปรเจกต์ทั้งโปรเจกต์จะไปต่อได้หรือไม่

6. การจัดการ (Organization)

การจัดการที่ดีจะช่วยให้โปรเจกต์บรรลุผลตามที่วางไว้ ดังนั้นจึงเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่ง การจัดการที่ดีคือการจัดระเบียบระยะเวลา วางแผนโครงการ วางแผนงาน รวมไปถึงการจัดการแก้ไขเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีและต้องรู้จักสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับพนักงานได้ด้วย

7. เครื่องมือบริหารโครงการ (Project Management Tools)

ยุคปัจจุบันของเราคือยุคดิจิทัล เครื่องมือต่างๆรวมถึง Tools ที่เข้ามาช่วยจะทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยจัดการงานให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการเลือกใช้ Tools ต้องรู้จักเลือกให้เข้ากับประเภทของโปรเจกต์ให้ดี เพราะไม่งั้นก็อาจจะทำให้งานยุ่งยากมากกว่าเดิม

โดยรวมแล้ว Skills Project Management เป็นทักษะที่จะช่วยให้การทำงานดำเนินได้อย่างราบรื่น เป็นทักษะที่จะต้องมีไม่ใช่เฉพาะหัวหน้างานเท่านั้น แต่ระดับผู้บริหารก็จำเป็นต้องมีด้วย