Featured

อบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการวิจัยเชิงประจักษ์

By  | 

โครงการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

วิธีการวิจัยเชิงประจักษ์สำหรับนักวิจัยระดับหัวหน้าโครงการ

An Operation-Oriented Training: Empiral Research Methodology for Research Project Leaders

หลักสูตร 5 เดือน เฉพาะวันเสาร์เริ่ม 8กันยายน2561–9กุมภาพันธ์2562 เวลา 09.00-16.00 .

ณ ห้อง 1605  ชั้น 6 อาคารมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หลักการและเหตุผล

การวิจัยเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการเสนอแนะนโยบายที่เหมาะสมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยดังกล่าว จึงเป็นสมควรจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการวิจัยเชิงประจักษ์สำหรับนักวิจัยระดับหัวหน้าโครงการโดยมีเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์เป็นที่ต้องการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง นำไปสู่โอกาสในการได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยสูงขึ้น และมีประโยชน์อย่างมากในการเตรียมความพร้อมเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ นานาชาติ รวมไปถึงในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการทำวิจัย ตามหลักวิชาการ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการทำวิจัยได้อย่างถูกต้อง
 • เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยระหว่างนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ
 • เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่าย และเผยแพร่ชื่อเสียงอันดีของมหาวิทยาลัยทั้ง10สถาบัน

 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ

 1. ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการวิจัยได้ทุกขั้นตอนของการวิจัย
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำบทเสนอเพื่อการวิจัย (Research proposal)
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารงานโครงการวิจัยได้

 

ผู้รับผิดชอบในโครงการ

 1. คณะกรรมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. นักศึกษาที่ต้องทำงานวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เพื่อสำเร็จการศึกษา
 2. คณาจารย์ นักวิชาการ และประชาชนผู้ที่สนใจ

 

สถานที่

ณ ห้อง 1605  ชั้น 6  อาคาร 1  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

วัน เวลา

         วันเสาร์ทุกสัปดาห์ เริ่ม 1 กันยายน 2561 – 9กุมภาพันธ์2562 เวลา09.00-16.00น.

 

วิทยากร(บางส่วน)

 1. รศ.ดร.ณัฐพล ขันธไชย ผู้อำนวยการโครงการ
 2. ศ.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
 3. รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิชย์
 4. ผศ.ดร.ฉนวน เอื้อการณ์
 5. ดร.อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ
 6. อ.ทิพนาถ ชารีรักษ์

 

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

30 คน(หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อน)

 

วิธีดำเนินการโครงการ

 1. กำหนดคณะผู้จัดทำโครงการ
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเครือข่ายฯ และเว็ปไซต์ของเครือข่าย
 3. จัดอบรมและประเมินสรุปผลการดำเนินงาน

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.ช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในมโนทัศน์การวิจัย ได้อย่างถูกต้อง และตามความจริง

 • ช่วยให้หน่วยงานมีข้อเสนอการวิจัยเพื่อส่งขออนุมัติจากงบประมาณประจำปี
 • ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำเทคนิค และหลักการต่างๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปขยายผลภายในองค์กรได้

 

หมายเหตุ*

ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าปฏิบัติการต้องนำ Notebookมาด้วย

Call Now Buttonโทรหาเรา
TH » EN