Building Services

หลักสูตร CCOM

By  | 

CCOM

หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการ-งานปฏิบัติการทำความสะอาด

Certified Cleaning Operation Management (CCOM)

CCOM มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของกิจกรรมในระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการบริหารงานดูแลอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานทำความสะอาดอาคาร

หลักสูตร CCOM นี้ได้รับการพัฒนาเนื้อหาให้มีสาระสอดคล้องกับสถานการจริงในประเทศไทย โดยทีมคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้ชำนาญการในอุตสาหกรรมบริการนี้ ผู้ที่สำเร็จจากหลักสูตรนี้จะได้รับประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยของรัฐ

เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมถึง เรื่องดังต่อไปนี้

การบริหารงานทั่วไป, การบริหารงานบุคคล , การฝึกอบรม , ลูกจ้างสัมพันธ์ , กฎหมายแรงงาน  , เรื่องเก็บรักษาลูกทีม , ความปลอดภัย , การสื่อสาร , ลูกค้าสัมพันธ์ , การแก้ปัญหา , การคำนวณพื้นฐานในงานทำความสะอาด , เรื่องการจัดสรรงาน และการจัดตารางงาน, การปรับแต่งสัญญาการทำงาน, เคมีขั้นพื้นฐาน , การดูแล รักษาพื้นประเภทต่างๆ , การทำความสะอาดห้องน้ำ , เทคโนโลยีที่ใช้ในวงการ , การควบคุมคุณภาพ และระบบการรายงาน

หากท่านคือ

  • ผู้ที่ต้องการปฏิบัติงานในสายงานด้านปฏิบัติการทางด้านทำความสะอาดแต่ไม่มีพื้นฐานด้านงานนี้
  • ผู้ที่อยู่ในธุรกิจบริการนี้มานาน และต้องการเตรียมความพร้อมในการปรับขึ้นเป็นผู้บริหาร
  • ผู้ที่กำลังทำงานและดำรงตำแหน่งต่างๆ อาทิ หัวหน้าหน่วยงาน  หัวหน้าโซน  ผู้จัดการกลุ่มลูกค้า ผู้จัดการหน่วยงาน  ผู้จัดการแผนก ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้บริหารอาคาร ผู้บริหารพื้นที่ต่างๆ
  • ผู้ประกอบการที่ต้องการมีเสริมความรู้ให้ครอบคลุมเนื้อหาให้ครบถ้วน
  • ตัวแทนฝ่ายผู้ว่าจ้างงานบริการทำความสะอาด และผู้สนใจทั่วไป

ฝากเบอร์ติดต่อท่านไว้ที่ training@wordpress-577164-2494339.cloudwaysapps.com

เราจะติดต่อกลับอธิบายท่านเรื่องหลักสูตรโดยละเอียด

หากท่านเป็นระดับบริหาร เรามีหลักสูตรที่เหมาะกว่าคือ CCSE-40

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารธุรกิจทำความสะอาด
Certified Cleaning Service Executive (CCSE)