Healthcare

Reverse Logistics Course

By  | 

หลักสูตร การบริหารจัดการการรับสินค้าคืน

Reverse Logistics Management in Healthcare

สินค้าประเภทยาและสินค้าสุขภาพเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือเป็นสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวสูงด้วยความต้องการที่มากมาย ในขณะเดียวกันก็เป็นสินค้าที่ต้องมีความเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคลเช่นกัน ประกอบกับเมื่อมีความต้องการใช้สินค้าประเภทนี้ ผู้ให้บริการทุกสาขาจำเป็นต้องให้บริการตามความต้องการอย่างรวดเร็วที่สุด ด้วยลักษณะเฉพาะดังกล่าว สินค้าประเภทนี้จึงมีการรับคืนสินค้าเกิดขึ้นในปริมาณมาก การวางระบบในการรับคืนสินค้าจะเป็นประโยชน์ในด้านการลดต้นทุนและความสูญเสียของกิจการได้อย่างดีเยี่ยม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ มีความเข้าใจ มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงธุรกิจและการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับเพื่อนร่วมอาชีพและต่างอาชีพในวงการสาธารณสุข สามารถประยุกต์ใช้ความรู้แต่ละมิติที่สำคัญ  ได้แก่

 • ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลังและการเคลื่อนที่ของสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน
 • การวางแผนบริหารการรับคืนสินค้าประเภทสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความตระหนักถึงผลกระทบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการรับคืนสินค้าสุขภาพ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรอบด้าน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของโรงพยาบาลเอกชน และรัฐบาล
 • ผู้ที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นแต่ละส่วนงาน
 • ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ สนับสนุนการแพทย์ และสนับสนุนบริการ
 • ผู้ที่อยู่ในธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการดูแลรักษาสุขภาพ
 • ผู้ที่สนใจในหลักการบริหารงานกิจการด้านการดูแลรักษาสุขภาพ

เนื้อหาวิชา

 1. พื้นฐานห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบของวงการสุขภาพ
 2. พื้นฐานการบริหารสินค้าคงคลังสำหรับโรงพยาบาลและอุตสาหกรรมสุขภาพ
 3. ต้นทุนในการรับคืนสินค้าทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
 4. การจัดวางระบบและเทคนิกต่างๆในการรับคืนสินค้าสุขภาพ
 5. มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการรับคืนสินค้าและการนำกลับมาใช้
 6. ระบบบัญชีที่เกี่ยวข้องในการรับคืนสินค้าเพื่อการประสานงาน
 7. ปัญหา  จุดอ่อน แนวทางแก้ไขและมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมของการรับคืนสินค้า
 8. ตัวอย่างการนำไปใช้จริงและกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ในการวางระบบรับคืนสินค้า

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

2 วัน

สถานที่จัดการอบรม

วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพ มหาวิทยาลัยพะเยา (ข้างสถานี BTS เพลินจิต)

ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส (Home Pro) สี่แยกเพลินจิต ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ทีมวิทยากร

วิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์การบริหารโรงพยาบาล บริหารคลังสินค้าในภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการ พร้อมทีมงานคุณภาพโรงพยาบาลที่มีผลงานทั่วประเทศ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ มีความเข้าใจ มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงธุรกิจและการบริหารจัดการกับเพื่อนร่วมอาชีพ และต่างอาชีพในวงการสาธารณสุข เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้แต่ละมิติที่สำคัญ ตามเนื้อหาวิชาที่ระบุข้างต้นให้บรรลุผลในทางปฏิบัติ รวมถึงการให้คำปรึกษาหลังการสัมนา ด้วยไมตรีจิตฉันท์มิตรในวงการวิชาชีพ

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาฝาก ชื่อ และอีเมล์ท่านในฟอร์มด้านล่างเราจะติดต่อกลับท่าน

Security Code:
security code
Please enter the security code:

Submit