Others

หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัย

By  | 
 1. ด้านวิศวกรรม
  1. ความปลอดภัยการใช้เครื่องมือเครื่องจักร
  2. หลักการและการจัดการระบบ Lock out & Tag out ในโรงงานsafety1
  3. ความปลอดภัยในการหยิบ ยก เคลื่อนย้าย
  4. ระบบระบายอากาศ
  5. ความปลอดภัยในการทำงานและการใช้อุปกรณ์ PPE
  6. ความปลอดภัยในงานก่อสร้างและการทำงานบนที่สูง
  7. การบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยงsafety2
  8. การขับขี่ปลอดภัย
  9. การใช้รถโฟร์คลิฟ อย่างปลอดภัย
  10. ความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่น
  11. Emergency Management
 1. ด้านสุขภาพอนามัย
  1. ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีsafety4
  2. การป้องกันอันตรายการจากก๊าซ วัตถุมีพิษ และสารเคมี
  3. การยศาสตร์(Ergonomics)ในสถานที่ทำงาน
  4. สภาพแวดล้อมในการทำงาน แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี
  5. การอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ
  6. การปฐมพยาบาล
 1. ด้านการบริหารจัดการ
  1. safety55ส.
  2. ความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
  3. การปลูกจิตสำนึกความปลอดภัย
  4. ภาวะผู้นำ
  5. การสอบสวนและการวิเคราะห์อุบัติเหตุ
  6. เทคนิคการตรวจความปลอดภัย
  7. เทคนิคการจัดทำทะเบียนกฎหมายและการประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย
  8. กฎหมายความปลอดภัย / ความปลอดภัยปี 2554
  9. Job Safety Analysis (JSA)
  10. Happy workplace
  11. การจัดทำคู่มือความปลอดภัยตามกฎหมาย
  12. เทคนิคการบริหารคณะกรรมการความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
  13. เทคนิคการกำกับควบคุมดูแลผู้รับเหมา
 2. ระบบมาตรฐานการจัดการสากล (หลักสูตรความปลอดภัย และที่ปรึกษา)
  1. ข้อกำหนดระบบ ISO 9001 : 2009
  2. การตรวจสอบภายในองค์กร
  3. ข้อกำหนดระบบ ISO 14001 : 2004
  4. หลักการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายสิ่งแวดล้อม
  5. ระบบ IWAY Standard
  6. การจัดการตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน
 3. อบรมตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน
  1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
  2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร
  3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค
  4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง
  5. คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)
 4. อบรมตามมาตรฐานการป้องกันและระงับอุบัติภัยต่างๆ
  1. การอบรมดับเพลิงขั้นต้นsafety3
  2. การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี
  3. การอบรมบุคลากรในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินด้านอัคคีภัย
  4. การอบรมอุบัติภัยสารเคมี
  5. การอบรมอุบัติภัยทางรังสี
  6. การอบรมความปลอดภัยในที่อับอากาศ