PT Building Services

หลักสูตรส่งเสริมวิชาชีพ – งานแม่บ้าน

By  | 

เริ่มงานแล้วในต่างประเทศ และจะเริ่มในประเทศไทย เร็วๆนี้

เพื่อตอบสนองการร้องของจากลูกค้า ในต่างประเทศ เอส อี เอ คอนซัลติ้ง ยกทีมงานที่ประกอบไปด้วย ผู้มีประสบการณ์โดยตรง ไปทำการฝึกอบรมให้กับกลุ่มผู้ประกอบการทำความสะอาด และโรงแรม ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยใช้หลักปฏิบัติการพื้นฐาน ตามมาตราฐาน Cleaning Industry Management Standard (CIMS) และ Cleaning Industry Training Standard (CITS) จากสถาบัน ISSA ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมมีเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งมีเนื้อหาเบื้องต้นดังนี้
Training-Sathyภาคทฤษฎี
– Basic knowledge of General Cleaning
– Restroom Cleaning & Waste Management
– Cleaning Chemical
– Understanding of MSDS (Material Safety Data Sheet)
– Cleaning Equipment
– Basic maintenance of Cleaning Equipment
– Selection of the right tools
– Safety at Work & PPE
– Service Mind
– Inspection and Quality Control

ภาคปฏิบัติ
– Preparing for Cleaning,
– Get to know chemical
– Preparing Chemical,
– Mixing, Diluting
– Cleaning Chemical,
– Color Coding
– Dusting, Damp Wipe
– Window Cleaning
– Vacuuming, Sweep, Dustmop
– Mopping,
– Floor Machine, Scrubbing Clean
– Floor Machine, Burnishing
– Restroom Cleaning

Call Now Buttonโทรหาเรา
TH » EN