Healthcare

Health and Safety Course

By  | 

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และโครงสร้างพื้นฐาน สถานพยาบาล

Facility Management and Safety for Healthcare Sector 

หลักการและเหตุผล

สถานพยาบาลประกอบกิจการโดยต้องมีอาคารสถานที่ ที่ปลอดภัย ใช้การได้ และเป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยและผู้มาเยือน จึงต้องมีการจัดการอาคารสถานที่ เครื่องมือแพทย์และเครื่องมืออื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ มีความเข้าใจ มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงธุรกิจและการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับเพื่อนร่วมอาชีพและต่างอาชีพในวงการสาธารณสุข สามารถประยุกต์ใช้ความรู้แต่ละมิติที่สำคัญ  ได้แก่

 • วางแผนพื้นที่ใช้สอย แผนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางคลินิกได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิผล
 • บุคลากรทุกคนได้รับความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการจัดการอาคารสถานที่ วิธีลดความเสี่ยง และติดตามรายงานสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
 • มีการใช้เกณฑ์เพื่อทราบสมรรถนะ และสามารถระบุการพัฒนาที่จำเป็น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของโรงพยาบาลเอกชน และรัฐบาล
 • ผู้ที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นแต่ละส่วนงาน
 • ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ สนับสนุนการแพทย์ และสนับสนุนบริการ
 • ผู้ที่อยู่ในธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการดูแลรักษาสุขภาพ
 • ผู้ที่สนใจในหลักการบริหารงานกิจการด้านการดูแลรักษาสุขภาพ

เนื้อหาวิชา

 1. ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัย (Safety and Security)
 • ความปลอดภัย ในระดับที่ไม่เกิดอันตรายหรือความเสี่ยงต่อผู้ป่วย บุคลากร หรือผู้มาเยือน
 • การรักษาความปลอดภัย ป้องกันการสูญหาย ถูกทำลาย ป้องกันผู้ไม่มีหน้าที่ไม่ให้เข้าถึง
 1. วัตถุอันตราย (Hazardous Materials) มีการควบคุมการสัมผัส การจัดเก็บ การใช้สารกัมมันตรังสี และวัตถุอันตรายอย่างอื่น รวมถึงการกำจัดของเสียอันตรายอย่างปลอดภัย
 2. การจัดการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) มีการวางแผน และสนองตอบอย่างสมเหตุผลต่อโรคระบาด ภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิผล
 3. ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย (Fire Safety) มีการป้องกันทรัพย์สิน และผู้พำนักอาศัย จากอัคคีภัยและ
 4. เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ (Medical Equipment) มีการคัดเลือก บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ เพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด
 5. ระบบสาธารณูปโภค (Utility System) มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปาและสาธารณูปโภคอื่น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการล่มของระบบสาธารณสุข ให้น้อยที่สุด
 6. การบริหารพื้นที่ใช้สอย (Area Utilization) ประเมินความคุ้มค่าของการใช้พื้นที่ และการควบคุมการขยายพื้นที่อย่างประหยัดเงินลงทุน
 7. อาคารประหยัดพลังงาน (Green Building) การบริหารงานซ่อมบำรุงเพื่อการจัดการพลังงาน เทคนิคด้านการเปลี่ยนเครื่องจักร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน
 8. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(Law & Regulations) กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายด้านอนุรักษ์พลังงาน

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

2 วัน

สถานที่จัดการอบรม

วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพ มหาวิทยาลัยพะเยา (ข้างสถานี BTS เพลินจิต)

ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส (Home Pro) สี่แยกเพลินจิต ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

 

ทีมวิทยากร

วิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์บริหารโรงพยาบาล และอาคารสูง 10-20 ปี ด้านบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทีมงานคุณภาพโรงพยาบาลที่มีผลงานทั่วประเทศ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ มีความเข้าใจ มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงธุรกิจและการบริหารจัดการกับเพื่อนร่วมอาชีพ และต่างอาชีพในวงการสาธารณสุข เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้แต่ละมิติที่สำคัญ ตามเนื้อหาวิชาที่ระบุข้างต้นให้บรรลุผลในทางปฏิบัติ

สนใจฝากรายละเอียดของท่านไว้เราจะติดต่อกลับ

Security Code:
security code
Please enter the security code:

Submit