บริการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เอส อี เอ คอนซัลติ้ง พร้อมแล้วกับการให้บริการด้านบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ภายใต้การดูแลจากที่ปรึษาผู้ทรงคุณวุฒิและเปี่ยมด้วยประสบการณ์ตรง ทีมงานของเรามีความพร้อมในการตอบสนองความต้องการขององค์กรของท่านในทุกกรอบงาน

บริการที่ครอบคลุมประกอบด้วย

การจัดทำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ( Performance Appraisal )
การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development)
การกำหนดแผนการจ่ายค่าตอบแทน (Compensation and Benefits)
การจัดการขีดความสามารถ (Competency Management)
การจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน (Job description)
การจัดข้อกำหนดคุณสมบัติ ( Job Specification )
การฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and Development)
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource Planing )
การออกแบบงาน ( Job Design )
การวิเคราะห์งาน ( Job Analysis )
การสรรหาบุคลากร (Recruitment)
การคัดเลือก (Selection )
ตรวจสอบนโยบายความปลอดภัยและสุขภาพ (Safety and Health Policy Audit)
จัดวางระบบสารสนเทศ โดยการใช้โปรแรมบริหารทรัพยากรมนุษย์

สนใจบริการฝากรายละเอียดไว้เราจะติดต่อกลับโดยด่วน

Security Code:
security code
Please enter the security code:

Submit