Management

ทริก มัดใจพนักงานให้อยู่ยาว ด้วย Employee Engagement

By  | 

Employee Engagement คือ การมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร รวมถึงการให้ความร่วมมือกับองค์กรในทุกๆ ด้านอย่างสมัครใจและเต็มใจ หรืออีกความหมายคือความผูกพันต่อองค์กร และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอย่างแท้จริง จนมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน ซึ่งนั่นจะทำให้พนักงานมีความภักดีต่อองค์กรได้ในที่สุด ซึ่งปัจจัยที่ช่วยสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร มีหลายปัจจัย เช่น

1. เงินเดือนและสวัสดิการที่ดี

ปัจจุบันนอกจากงานที่ตรงกับความชอบหรือสิ่งที่ต้องการแล้ว สวัสดิการและเงินเดือนก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พนักงานหรือบุคคลที่กำลังมองหางานตัดสินใจ เลือกที่จะทำงานหรือทำงานที่บริษัท หากเป็นบริษัทที่อยากทำงาน แต่สวัสดิการไม่ตรงกับความต้องการหรือถ้าเป็นบริษัทที่งานไม่ตรงกับที่ต้องการหรือสวัสดิการดีก็อาจจะมีผลกับการตัดสินใจ

2. หัวหน้าทีมและเพื่อนร่วมงานที่ดี

เพื่อนร่วมงานและหัวหน้าที่ดีก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรามีสภาพการทำงานที่ดีแลพจิตใจที่ดีในการไปทำงาน เพราะที่ทำงานก็เปรียบเสมือนบ้านอีกหลังของเรา บางครั้งเราใช้ที่วิตในที่ทำงานมากกว่าอยู๋บ้านด้วยซ้ำ หากมีเจ้านายที่ดีและเพื่อนร่วมงานที่ดีก็เหมือนเรามีบ้านที่น่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

3. ภาพลักษณ์ขององค์กร

ภาพลักษณ์ขององกรณเปรียบสเมือนหน้าตาหรือหน้ากากที่เราสวมใส่หากมีองค์กรที่ดีก็จะทำให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กรค์เมื่อพนักงานเกิดความภาคภูมิใจก็จะเกิดความตั้งใจในการทำงานออกมาในแต่ละงานได้อย่างดี

4. ผลงานที่ประสบความสำเร็จ

ผลงานที่ประสบความสำเร็จของทั้งตัวบุคคลและองค์กร จะส่งผลให้ทั้งบริษัทเกิดความสามัคคีกันมากขึ้น เหมือนรางวัคของการตั้งใจทำงาน หากงานที่ทำประสบความสำเร็จจะส่งผลในด้านจิตใจของคนในบริษัทและองค์กรณ์เป็นอย่างมาก

5. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

ทรัพยกรบุคคลในบริษัท ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการคลับเคลื่อนบริษัท ดังนั้นการจัดการบริหารทรัพยากรบุคคลถือเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้นๆของบริษัทหรือองค์กร หากจัดการทรัพยากรบุคลคลได้ดี บริษัทก็จะมีการเติบโตได้แบบยั่งยืน

6. Work-life balance

work life balance คือการปรับสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตให้เหมาะสม การทำงานหนักเงินไปจนลืมที่จะใช้ชีวิตของตัวเองหรือมีเวลาให้ตัวเองไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่นอน หากชีวิตไม่ดีก็จะส่งผลกับการทำงานในไม่ช้าก็เร็ว ดังนั้นควรปรับสมดุลการทงานและใช้ชีวิตให้เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยไปอย่างใดอย่างหนึ่ง

โดย สรุปแล้ว การจะทำให้พนักงานมีความภักดีและผูกพันธ์ต่อองค์กรนั้นมีปัจจัยหลายๆ อย่างที่สำคัญ อย่างไม่ควรมองข้าม การทำให้พนักงานมีความสุข และอยู่กับองค์กรได้ในระยะยาวนั้น ควรสร้างEmployee Engagement ให้เกิดขึ้นกับองค์กรเพื่อเป็นการสร้างปฎิสัมพันธ์ต่อกันอย่างสม่ำเสมอ และยังเป็นการช่วย Feedback ในด้านต่างๆ ที่เป็นข้อมูลที่ดีสำหรับการพัฒนาบุคลากรตลอดจนองค์กรด้วยเช่นกัน