PT Healthcare

การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

By  | 

Medical Equipment Management Program
 (MEMP)

การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ ถือเป็นหนึ่งใน ปัจจัยสำคัญ ในการควบคุมคุณภาพบริการของ สถานพยาบาล ทั้งนี้บุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลรับผิด ชอบโดยตรง ได้แก่ วิศวกรเครื่องมือแพทย์ (Bio- medical Engineer) และช่างเครื่องมือแพทย์ ใน ขณะที่ผู้ใช้งานโดยตรงได้แก่ พยาบาล นักเทคนิค การแพทย์ทุกสาขา
Bio Medical Engineeringเป็นหลักสูตรที่เปิดสอน ในประเทศไทยมาหลาย10ปีแล้ว แต่ไม่ได้มีการ พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นักศึกษาหลายรุ่น ที่เรียนจบมา มักพบกับปัญหาในเรื่องช่องทางเติบโต ในวิชาชีพเฉพาะของตน ซึ่งจะแตกต่างจากวิศวกร ทั่วไปอย่างชัดเจน คือ ในสายอาชีพวิศวกรอื่นๆ จะมี ขอบเขตที่บ่งบอกรายละเอียดของงานที่ชัดเจน อย่าง ไรก็ตามผู้ที่จะบริหารจัดการได้ดีจำเป็นต้องได้รับการ ปลูกฝังมุม มองเชิงคุณภาพของการบริหารจัดการ เครื่องมือแพทย์ เป็นอันดับแรก
โดยทั่วไปการจัดหาเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาล มักขึ้นอยู่กับการมอบนโยบายจากผู้บริหาร (หรือ เจ้าของในกรณีโรงพยาบาลเอกชนขนาดย่อม) แต่ ทีมเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพจะสามารถให้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจได้อย่างรัดกุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินความคุ้มค่า และการ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

กรุณากรอกฟอร์มด้านล่างเพื่ออ่านบทความทั้งหมด ในรูปแบบ PDF

 


Medical Equipment Management Program (MEMP) 

We respect your email privacy

Call Now Buttonโทรหาเรา
TH » EN